Allmänna villkor för hyra av lägenheter i BRF Kosterhusen 

Ansvarig uthyrare är Bostadsrättsföreningen KosterHusen, Myrenvägen-Lotsvägen
452 04 Nordkoster 0526-200 27 (http://www.kosterhusen.com/)

Som uthyrare är vi skyldiga se till att:

•    du får en skriftlig bekräftelse på din bokning 

•    du får handlingar och uppgift om var nyckeln kan hämtas i god tid, men inte nödvändigtvis mer än 30 dagar före avtalad ankomstdag 

•    lägenheten stämmer med beskrivningen. Vi ansvarar inte för löften, som ägaren eller annan kan ha gjort direkt till dig, utan vår vetskap och som vi inte känt till eller bort känna till. (Försök att få sådant på papper för säkerhets skull.) 

•    du informeras om alla väsentliga förändringar, som rör din bokning, 

•    du får disponera lägenheten från kl 15.00 avtalad ankomstdag till kl 11.00 avresedagen om inget annat bekräftats. Vid hyra hel vecka är bytesdag normalt söndagar.

•    Om du inte är nöjd med lägenheten, så är det oss du skall vända dig till. 

När blir min bokning bindande?

Både du och vi är bundna vid hyresavtalet så snart vi bekräftat bokningen och du betalat anmälningsavgiften (eller hela hyran).

När skall jag betala? 

Om du bokat tidigare än 30 dagar i förväg är anmälningsavgiften 2000kr/lägenhet. Anmälningsavgiften skall betalas inom 10 dagar från det att vi sänt bekräftelsen till dig. Den räknas av från hyran. Resten av hyran skall betalas senast 30 dagar före avtalad ankomstdag.

Om du bokat senare än 30 dagar i förväg skall hela hyran betalas inom 10 dagar, dock senast dagen före ankomstdagen.

Vad händer om jag inte betalar i tid?

Om du inte betalar anmälningsavgiften i tid har vi rätt att stryka din bokning. Om du missar betalning av hyran räknas det som en avbokning från din sida och då gäller reglerna för avbokning.

Vad gäller om jag vill avboka?

Du kan avboka muntligen eller skriftligen till oss. Avbokningen räknas inte om den görs till någon annan eller sänds till någon annan adress. Vi är skyldiga att bekräfta din avbokning skriftligen.

Om du avbokar tidigare än 40 dagar före avtalad ankomst, behöver du inte betala mer än en expeditionsavgift på högst 500 kronor.

Om du avbokar 40 dagar eller senare före avtalad ankomst, måste du betala 90% av hyran.

Om du redan hunnit betala mer än vad du i så fall blir skyldig att betala, så får du snarast tillbaka mellanskillnaden från den du betalade till.

Om vi lyckas hyra ut lägenheten till någon annan, återbetalar vi till dig ett belopp, som motsvarar den nya hyresgästens hyra, med avdrag för en expeditionsavgift på högst 500 kronor.

Men om det händer mig något?

Du kan skydda dig mot avbeställningskostnaden genom att köpa ett avbeställningskydd. Det kostar 250 kronor per lägenhet och vecka och innebär att du i nedanstående fall kan avboka fram t.o.m. dagen före avtalad ankomst mot en expeditionsavgift på 500 kronor lägenhet.

Avbeställningsskyddet gäller i följande fall, som inte får ha varit kända när du bokade:

a) dödsfall, sjukdom eller olycksfall av allvarlig art, som drabbat dig själv, make/maka, sambo, familj eller medresenär,
b) inkallelse till krigsmakten eller civilförsvaret,
c) det inträffar någon annan allvarlig händelse utanför din kontroll, som du inte kunde förutse när du bokade och som medför att det inte är rimligt att begära att du ska stå fast vid din bokning, t.ex. omfattande eldsvåda eller översvämning i din bostad.

Du måste kunna styrka ditt förhinder med intyg från t.ex. läkare, myndighet eller försäkringsbolag. Intyget bör sändas till oss så snart som möjligt, helst inom en vecka från avbokningsdagen.

Avgiften för avbeställningskyddet återbetalas inte vid avbokning.

Vad har jag för rättigheter?

Om vi inte tillhandahåller lägenheten i utlovat skick eller vid rätt tidpunkt och inte klarar av att erbjuda dig en annan lägenhet, så har du rätt att säga upp hyresavtalet. Vi måste då betala tillbaka allt det du betalat oss och ersätta dig för dina styrkta och rimliga kostnader, med avdrag för den nytta du kan ha haft av lägenheten.

I stället för att säga upp hyresavtalet, kan du begära att vi sätter ned hyran.

Om du har klagomål bör du framföra dem till oss snarast möjligt, helst inom 3 dagar från ankomstdagen. Fel, som uppstår under vistelsen, bör du anmäla omgående, så att vi får en chans att rätta till det.

Du har rätt att sätta någon annan i ditt ställe och vi måste godta den personen om vi inte har särskilda skäl att vägra. Du måste i så fall meddela oss före tillträdesdagen och vi tar då ut en ombokningsavgift på högst 200 kronor.

Vad har jag för skyldigheter?

Du måste vårda lägenheten väl och följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller. Du ansvarar själv för alla skador, som uppstår på fastigheten och dess inventarier, genom att du eller någon i ditt sällskap varit vårdslös. 

Du får inte använda lägenheten till något annat än fritidsändamål och du får inte låta fler personer övernatta i lägenheten än vad du uppgav vid bokningen utan godkännande av oss.

Du måste städa ordentligt före avresan. Om du missar detta kommer vi att utföra städning på din bekostnad. 

Krig, naturkatastrofer, strejker m.m.:

Både du och vi har rätt att träda ifrån hyresavtalet om lägenheten inte kan tillhandahållas på grund av krigshandlingar, naturkatastrofer, arbetsmarknadskonflikt, längre avbrott i vatten- eller energitillförseln, eldsvåda eller andra liknande större händelser, som varken du eller vi kunnat förutse eller påverka. Vi är i så fall skyldiga att fortast möjligt betala tillbaka vad du betalat, med avdrag för den nytta du haft av lägenheten.